UnicodeAFIIgridISO 8879 entityISO 8879 descriptionISO TR9573 entityISO TR9573 descriptionElsevier entityElsevier descriptionHTMLTeX textTeX mathElsevier glyphMathematica nameMathematica glyph
00E5F1A8åsmall a, ringå\aaARing,ao
00E600F1cfaæsmall ae diphthong (ligature)ææ\aeAE,ae
00E7F1ADpccçsmall c, cedillac¸ç\c cCCedilla,c
00E8F1B0èsmall e, grave accentè\`eEGrave,e`
00E9F1B1ésmall e, acute accenté\'eEAcute,e'
00EAF1B2êsmall e, circumflex accentê\^eEHat,e^
00EBF1B5ësmall e, dieresis or umlaut markë\"eEDoubleDot,e"
00ECF1BEìsmall i, grave accentì\`\iIGrave,i`
00EDF1BFísmall i, acute accentí\'\iIAcute,i'
00EEF1C0îsmall i, circumflex accentî\^\iIHat,i^
00EFF1C4ïsmall i, dieresis or umlaut markï\"\iIDoubleDot,i"
00F000F3bhjðsmall eth, IcelandicððethEth,d-
00F1F1CCpbnñsmall n, tilden˜ñ\~nNTilde,n~
00F2F1CFòsmall o, grave accentò\`oOGrave,o`
00F3F1D0ósmall o, acute accentó\'oOAcute,o'
00F4F1D1ôsmall o, circumflex accentô\^oOHat,o^
00F5F1D2õsmall o, tildeõ\~oOTilde,o~
00F6F1D4ösmall o, dieresis or umlaut markö\"oODoubleDot,o"
00F700B8bto÷div B: divide sign÷÷divDivide,div
00F800F9cfoøsmall o, slashøø\oOSlash,o/
00F9F1DFùsmall u, grave accentù\`uUGrave,u`
00FAF1E0úsmall u, acute accentú\'uUAcute,u'
00FBF1E1ûsmall u, circumflex accentû\^uUHat,u^
00FCF1E5üsmall u, dieresis or umlaut markü\"uUDoubleDot,u"
00FDF1EBýsmall y, acute accentý\'yYAcute,y'
00FE00FCpbpþsmall thorn, IcelandicþþThorn,thn
00FFF1EDÿsmall y, dieresis or umlaut markÿ\"yYDoubleDot,y"
0100F125ĀCapitalABar,A-
0101F1A5āABar,a-
0102F126ĂCapitalACup,Au
0103F1A6ăACup,au
0104F129Ą
0105F1A9ą
0106F12AĆCapitalCAcute,C'
0107F1AAćCAcute,c'
0108F12BĈ
0109F1ABĉ
010AF12CĊ
010BF1ACċ
010CF12EČCapitalCHacek,Cv
010DF1AEpbcčcˇCHacek,cv
010EF12FĎ
010FF1AFď
011000E2cfdĐĐÐ
011100F2cfcđđ
0112F133ĒCapitalEBar,E-
0113F1B3ēEBar,e-
0116F134Ė
0117F1B4ė
0118F136Ę
0119F1B6ę
011AF137Ě
011BF1B7ě
011CF139Ĝ
011DF1B9ĝ
011EF13AĞ
011FF1BAğ
0120F13BĠ
0121F1BBġ
0122F13CĢ
0123F1BC
0124F13DĤ
0125F1BDĥ
012600E4Ħ
012700F4pbhħh&z.xl;
0128F141Ĩ
0129F1C1ĩ
012AF142Ī
012BF1C2ī
012EF145Į
012FF1C5į
0130F143İ
013100F5cfhısmall i, no dotıimath - small i, no dotıi\imathDotlessI
013200E6IJ
013300F6ij
0134F146Ĵ
0135F1C6ĵ
0136F147Ķ
0137F1C7ķ
013800F0ĸ
0139F148Ĺ
013AF1C8ĺ
013BF149Ļ
013CF1C9ļ
013DF14AĽ
013EF1CAľ
013F00E7Ŀ
014000F7ŀ
014100E8cfmŁŁLCapitalLSlash,L/
014200F8cflłłlLSlash,l/
0143F14BŃ
0144F1CBń
0145F14DŅ
0146F1CDņ
0147F14EŇ
0148F1CEň
014900EFʼn
014A00EEŊ
014B00FEpdnŋ&z.eng;
014CF153Ō
014DF1D3ō