AMS Bookstore LOGO amslogo
Items: 1 - 3 of 3       Page 1 of 1    Select page: 1    

Other works by: Author/Editor=(Sharko_V_V)

Search results display items in reverse chronological order.
AMS TextbooksAMS Applications-related Books
[1] Functions on Manifolds: Algebraic and Topological Aspects - V. V. Sharko - AMS, 1993, 193 pp., Hardcover, ISBN-10: 0-8218-4578-0, ISBN-13: 978-0-8218-4578-3, List: US$100, All AMS Members: US$80, MMONO/131
 
[2] Thirteen Papers in Algebra, Functional Analysis, Topology, and Probability Translated from the Russian - V. S. Afraĭmovich, Ya. G. Berkovich, V. Z. Grines, L. G. Khanir, I. Ya. Novikov, B. M. Pogrebinskiĭ, V. V. Sharko, V. P. Shchedrik, L. P. Shil'nikov, O. P. Skachkova, V. A. Tolokonnikov, N. A. Vavilov, and B. I. Zil'ber - AMS, 1991, 220 pp., Hardcover, ISBN-10: 0-8218-3137-2, ISBN-13: 978-0-8218-3137-3, List: US$145, All AMS Members: US$116, TRANS2/149
 
[3] Fourteen Papers Translated from the Russian - A. Ya. Aĭzenshtat, V. V. Baranov, B. M. Bil'man, B. K. Boguta, V. A. Bondarenko, G. F. Kushner, V. I. Malykhin, Yu. V. Mel'nichuk, B. V. Novikov, N. S. Podtsykin, B. È. Shapirovskiĭ, V. V. Sharko, V. P. Soltan, G. D. Suvorov, and A. V. Zarelua - AMS, 1987, 153 pp., Hardcover, ISBN-10: 0-8218-3110-0, ISBN-13: 978-0-8218-3110-6, List: US$78, All AMS Members: US$62.40, TRANS2/134
 

Items: 1 - 3 of 3       Page 1 of 1    Select page: 1